Portrettbilde av Ragnar Kristoffersen

Ragnar Kristoffersen

Respons: Er en forpliktende ideologi svaret på utfordringene i kriminalomsorgen?

Anders Løvlie etterlyser en forpliktende og entydig ideologi som skal virke styrende for all behandling av innsatte i norske fengsler. Det er imidlertid uklart hva han mener med ideologi. Ser man nærmere på hans argumen- tasjon, koker det ned til et ønske om å lovfeste enkelte rettigheter for innsatte i straffe- gjennomføringsloven, uten at han konkretiserer hvilke.

Løvlie har rett og peker på en sentral utfordring når han hevder at Kriminalomsorgen mangler en tilstrekkelig klar, samlende og overordnet virk- somhetsidé, som all aktivitet
i fengselet ideelt sett burde underordnes med hensyn til praksis og begrunnelser. Dette ville formentlig kunne lettet og forenklet Kriminalomsor- gens mange vanskelige valg og prioriteringer når det gjelder daglig drift og innsattes soningsforhold. Men er det realistisk? Og er det ønskelig?

Løvlie er for øvrig ikke den første til å påpeke fraværet av en overordnet og samlende virksomhetsidé.1 Begrepsbruken om hva han savner og ønsker, er imidlertid forvirrende. Noen steder kaller han det «substansiell ideologi»,

andre steder snakker han om et «teoretisk fundament» eller «essensen i fengselshverdagen». Det er uklart
hva Løvlie mener denne «ideologien» skal bestå i. Hvilket teoretisk fundament for fengselsdrift og innhold
i fengselshverdagen er det han savner? Er lovfesting
av enkelte minstekrav til innholdet, som Løvlie blant annet foreslår, et tilfreds- stillende tiltak som vil gi de nødvendige ideologiske føringene han etterlyser? I så fall burde han ha konkretisert hvilke. I stedet blir leseren presentert for en lengre tekst om kritikkverdige forhold i kriminalomsorgen, som ikke hjelper oss i å besvare hvilket idéfundament kriminalomsorgen bør bygges på.

Løvlie gir følgende beskrivelse av fangebefolkningen:

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse