NFI-direktør Kjersti Mo ønsker et bredere datagrunnlag for å få større kunnskap om mangfold i norsk film
Foto
NFI

Nå skal NFI måle mangfold

Publisert: 8. januar 2022 kl 08.00
Oppdatert: 8. januar 2022 kl 08.00

På nyåret lanserer Norsk Filminstitutt (NFI) et nytt spørreskjema om mangfold i alle tilskuddsordninger for utvikling og produksjon. Målet med å hente inn informasjon om søkerne er å kunne følge utviklingen på feltet og vurdere i hvilken grad NFI lykkes i arbeidet med å bidra til en mer mangfoldig filmbransje.

Mangfold og talentutvikling er ett av satsingsområdene i NFIs nye strategi, og de har de siste årene innført flere konkrete tiltak som skal bidra til økt mangfold og representativitet i norsk film og spill, og film- og spillbransje. Et av tiltakene er et bedre kunnskapsgrunnlag. Ved å kartlegge underrepresenterte grupper i søknads- og tilskuddsbunken vår vil de få større innsikt i hvilke grupper som er underrepresentert, og hvem som får realisert muligheten til å skape film, skriver NFI i en pressemelding.  

Nytt spørreskjema 

Som et ledd i dette arbeidet innfører NFI fra 2022 et spørreskjema i søknadsportalen, der det spørres om personopplysninger som gjelder nøkkelfunksjonene produsent, regissør og manusforfatter / utvikler.  Det er frivillig å svare på spørsmålene. 
 
– Arbeidet med mangfold er et av våre viktigste satsningsområder, og for å kunne skape endring trenger vi innsikt. Målet med dette arbeidet er i første omgang å måle hvordan det står til med mangfoldet i sektoren, og gjennom det øke kunnskapen på feltet. Dette kan statistikk hjelpe oss med. Vi håper også målingen kan gi en bevisstgjøring blant aktørene, og dermed i seg selv bidra til å øke mangfoldet i bransjen, sier NFI-direktør Kjersti Mo.  

– Vi må speile bredden 

- Samtidig er det viktig å understreke at endring kommer ikke av seg selv, og for å bryte homogeniteten – og da særlig i skaperleddet – samt skape en reell strukturell endring, er det flere som må dra lasset sammen, både bransjeaktører, utdanningsinstitusjoner og hver enkelt, i tillegg til at NFI stimulerer. Det er viktig for publikum å se norske filmer de kan relatere seg til og kjenne seg igjen i, og da er det veldig viktig at vi slipper til stemmer fra hele talentbasen for å skape et mangfold av historier.

– I dag er det flere grupper i samfunnet som er underrepresenterte på skjerm og lerret, og hvis vi skal være relevante er vi nødt å speile bredden i det norske samfunnet, både foran og bak kamera. Dagens barn og unge trenger å se andre barn og unge som ligner på seg selv, og som vokser opp i miljøer de kjenner igjen. Dette er ikke viktig bare for film, spill og kulturuttrykk, men en viktig samfunnsutfordring, sier Mo. 

Innhenting av personopplysninger

I henhold til Lov om behandling av personopplysninger må det foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger som demografiske bakgrunnsvariabler og nedsatt funksjonsevne. NFI har hatt veiledningsmøte med Datatilsynet, og i tillegg gjort en juridisk vurdering mot Lov om behandling av personopplysninger for å sikre at en eventuell behandling gjennomføres i tråd med regelverket.

NFI har kommet frem til at de har mulighet til å hente inn disse opplysningene om sine søkere- og tilskuddsmottakere. Det er imidlertid et viktig prinsipp at det er frivillig å svare. Opplysningene som hentes inn vil også bli anonymisert, og vil ikke være tilgjengelig for saksbehandlere internt i NFI. Svarene vil ikke få noen innvirkning på søknadsbehandlingen.  

– Vi håper likevel så mange som mulig vil svare på disse spørsmålene, og ser verdien av å få mer kunnskap om mangfold. Jo flere som svarer, jo bedre datagrunnlag får vi for etter hvert å kunne lage statistikk på feltet, sier Mo. 

Dette spør NFI om 

I første omgang spør NFI søkerne om demografiske bakgrunnsvariabler samt eventuelle funksjonsnedsettelser.  
De spør om produsent, regissør eller manusforfatter er: 

  • Første- eller andre generasjons innvandrer – og i så fall, fra hvilket land? 

  • Er adoptert? 

  • Tilhøreren nasjonal minoritet i Norge? (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere) 

  • Registrert i Sametingets valgmanntall? 

  • Identifiserer seg som samisk? 

  • Har nedsatt funksjonsevne?