Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Foto
NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Fire millioner til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Publisert: 6. november 2021 kl 08.00
Oppdatert: 6. november 2021 kl 08.00

– En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge. Kultur bidrar til å vekke nysgjerrigheten og fantasien hos den enkelte, samtidig som den skaper levende og inkluderende lokalsamfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Det skriver Kulturtanken i en pressemelding.

I budsjettet for 2021 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter for å utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) og Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Kulturtanken samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretting av ordningen.

– Disse pilotene kan styrke struktur, medvirkning og planmessighet i kommunene. Det igjen kan føre til gode, tilgjengelige og relevante kulturaktiviteter for barn og unge, påpeker Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Målet med ordningen er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører, og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering. I tillegg er lokale og regionale planer en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet.

Kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging, har søkt om tilskudd.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 37 søknader fra 36 kommuner. 15 søkere får tilskudd. Tildelte midler varierer fra 237 000 kroner til 274 000 kroner.

Strand understreker at kommuner landet rundt sendte inn sterke søknader.

– Vi har sett etter helhet og bredde i aktørbildet, og har blant annet vektlagt graden av barn og unges medvirkning i utvelgelsesprosessen, sier Strand.

– Kommunenes innsats er kjempeviktig for at barn og unge skal få tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor. Samtidig er det helt avgjørende at barn og unge selv er med på å bestemme, slik at vi får et kulturtilbud som både er åpent, inkluderende og mangfoldig, avslutter kultur- og likestillingsministeren.