Kulturminister Trine Skei Grande (V) har åpenbart fått gjennomslag hos finansminister Siv Jensen (Frp). Kulturbudsjettet øker med 6,7 prosent. Bildet er fra åepningen av Kistefos nye museumsbygg «The Twist».

 

Foto

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kulturbudsjettet øker med 850 millioner

Publisert: 7. oktober 2019 kl 10.59
Oppdatert: 7. oktober 2019 kl 11.05

Totalt er kulturdepartementets budsjett på 19,9 milliarder kroner for 2020. Det er opp nesten 33 prosent, men justert for «at NRK heretter skal finansieres over statsbudsjettet med en foreslått bevilgning på om lag 6,4 milliarder kroner, og for endringer i departementsstrukturen, foreslår regjeringen å øke bevilgningene under Kulturdepartementet med 850 mill. kroner». Det tilsvarer 6,7 prosents vekst.

– Vi videreutvikler ambisjonen om et levende kulturliv i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Her er hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Kulturdepartementet, og her nevner vi kun tiltakene som ikke allerede er lekket ut:

Frivillige organisasjoner

Ordningen for merverdiavgiftskompensasjon, økes med 92 millioner kroner til totalt 1,7 milliarder kroner. Målet er 1,8 milliarder i 2021.

Kulturarven 

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til nye løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver og digital tilgjengeliggjøring i Digitalarkivet.

Nasjonalbibliotekets digitaliseringsanlegg i Mo i Rana får med 87 millioner ekstra. Økningen skal bidra til å utvide kapasiteten ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana og til å opprette 70 nye arbeidsplasser ved anlegget.

Museer og visuell kunst

Regjeringen foreslår samlede tilskudd på vel 2,2 milliarder kroner til museer og visuell kunst. Det er en økning på 340 mill. kroner.  Mesteparten skyldes økte utgifter til husleie og drift for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Mediestøtte

Regjeringen foreslår å bevilge vel 415 millioner i direkte mediestøtte, opp 40 millioner kroner. Regjeringen har varslet en omfordeling av produksjonstilskuddet til fordel for små, lokale aviser.

Kulturelt mangfold, integrering og likestilling

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet, blant annet som følge av at Diskriminerings-nemnda får myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering.

Lekkasjer i massevis

Her er en oppsummering av lekkasjene som kom allerede før statsbudsjettet ble lagt fram tirsdag 7. oktober:

287 millioner til kulturbygg

Kulturminister Trine Skei Grande (V) gir 287 millioner kroner til ti nye, regionale kulturbygg.

Den største summen gis til Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum. De får 150 millioner kroner. 15 av disse millionene kommer i 2020, skriver Aftenposten.

Det gis en samlet bevilgning på 291 millioner kroner i statsbudsjettet, som skal fordeles på totalt 28 nasjonale kulturbygg. Ti av disse er helt nye prosjekter.

Disse ti kulturbyggene får alene 287 millioner kroner, hvor 50 millioner gis på 2020-budsjettet.

Det gis ytterligere 768,3 millioner kroner for å ferdigstille prosjekter som allerede har fått tilsagn om statlig støtte.

Regjeringen gir videre 22 millioner kroner til sikrings- og formidlingsbygg over den historiske tungtvannskjelleren i Hydrogenfabrikken på Vemork. Ti av disse gis fra Kulturdepartementet, de siste 11 bevilges av Klima- og miljødepartementet.

35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

Flere forsøk med fritidskortet

60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

Spredt, smått og godt

 • Pressestøtte: 40 millioner kroner mer i pressestøtte. Med det vil pressestøtten totalt bli på 358 millioner kroner neste år. 10 av de ferske millionene er en justering som følge av prisvekst.

 • Integrering og likestilling: 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

 • Norsk kulturråd: 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

 • Kulturfondet: 2 millioner til videreføring av aspirantordningen.

 • Det Norske Teatret: 2,2 millioner til videreføring av Groruddalprosjektet på Rommen scene.

 • Dansens Hus: 1,4 millioner til formidlingsløft og satsing på nye publikumsgrupper.

 • Oslo-Filharmonien: 500.000 kroner til formidlingsarbeid rettet mot barn og unge.

 • Teater Innlandet: 1,5 millioner til turné og styrking av scenekunstfeltet i regionen.

 • Nordic Black Theatre: 600.000 kroner til videreutvikling av mangfoldsprosjektet «Slipp Botsen fri». Prosjektet handler om å revitalisere området ved det nedlagte fengselet på Grønland.

 • Balansekunst: 2,3 millioner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

 • Dissimilis: 1,1 millioner til å videreutvikle kultur- og aktivitetstilbudet.

 • Norges Sjakkforbund: 1 million i tilskudd til prosjektet Sjakk og samfunn. Prosjektet skal fremme sjakk for nye grupper gjennom samarbeid med eksempelvis kriminalomsorgen, eldreomsorgen og asylmottakene.

 • Talent Norge: 1,5 millioner til kvinnesatsingen i regi av Talent Norge. Satsingen har som mål å motvirke strukturer i samfunnet som opprettholder skeivfordeling som påvirker kvinners utsikter til å drive med kunstnerlig virksomhet.

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter: 1,7 millioner til konseptet Talerstolen Stiklestad, og til styrking av arbeidet med mangfold og integrering.

 • Oslo Museum: 1 million til Oslo museums mangfoldsarbeid.

 • Nord-Troms Museum: 300.000 kroner til utvidelse av tilbudet integrering og inkludering.

 • Teater Manu: 1 million til blant annet kulturtilbud etter skoletid for døve barn og unge.

 • TV Bra: 1,5 millioner til å drifte den landsdekkende TV-kanalen for og med utviklingshemmede.