Kulturdirektør Rune Thele i Rogaland fylkeskommune mener det viktigste fremover er at staten i større grad legger opp til tett dialog med regionene.

Foto

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

– Frykten for regionreformen er overdrevet

Publisert: 4. november 2020 kl 12.04
Oppdatert: 4. november 2020 kl 20.50

– Frykten for regionreformen er veldig overdrevet. All dokumentasjon viser at fylker og kommuner faktisk tar sitt ansvar for kulturinstitusjonene. Fordelingsnøklene leder ikke til økt prioritering av kulturen, men er med på å passivisere.

Det sier Rune Thele som er kulturdirektør i Rogaland fylkeskommune.

I likhet med flere andre kulturdirektører i landets fylker som KulturPlot har pratet med i etterkant av statsbudsjettet, etterlyser han nå tettere dialog mellom staten og fylkeskommunene når det gjelder prioriteringer på kulturfeltet.

– Vi er nødt til å styrke denne dialogen hvis vi skal klare å løfte kultursektoren. Det er svært lite hensiktsmessig at vi leser om statlige prioriteringer i statsbudsjettet uten at det har vært en dialog på forhånd, understreker Thele.

LES OGSÅ: Lykkelandet som må omstilles

Spleiselag under omorganisering

I slutten av oktober kom det frem at Kulturdepartementet vil legge til rette for dialogmøter med fylkeskommunene, hvor partene skal bli enige om hvordan finansieringen av kultursektoren skal fordeles.

Hittil har ordningen basert seg på faste fordelingsnøkler for institusjoner på musikk- og scenekunstområdet, der staten står for 70 prosent av finansieringen, mens regionen bidrar med 30.

Hvis vi skal klare å løfte kultursektoren, må vi gjøre det sammen

Opposisjonen har reagert på uttalelsen, ettersom kulturminister Abid Raja før sommeren valgte å avblåse regionreformen som skulle overføre flere oppgaver på kulturfeltet fra stat til fylkeskommune. Frykten blant motstanderne av omorganiseringen er at kulturen ender opp med å tape når «viktigere» oppgaver som utdanning og helse konkurrerer om midlene i trange, fylkeskommunale budsjetter. Argumentet har vært at oppgavene ikke kan flyttes til fylkeskommunalt nivå uten at staten bevilger mer midler.

– Fylkeskommunen tar ansvar for kulturen

Men resultatene fra museumssektoren i Rogaland kommune viser at fylkene faktisk tar ansvar for kulturinstitusjonene sine, påpeker Thele.

– Ordningen med at staten finansierer 70 prosent har ikke eksistert for museumssektoren på over 20 år. Regionen, kommunen og fylkeskommunen betaler nå mer for museene i Rogaland enn staten. Det viser at regionen faktisk prioriterer kulturen, sier han.

I Rogaland finansierer kommunen og fylkeskommunen nærmere 60 prosent av museumssektoren.

LES OGSÅ: Rogaland i et nøtteskall

Thele mener derfor at dialog mellom fylkeskommune og stat er langt viktigere enn debatten om finansieringsnøkler.

– Finansiering av kultursektoren er et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og kommune. Hvis vi skal klare å løfte institusjoner eller gjøre bestemte prioriteringer, må vi gjøre det sammen. Da er vi nødt til å ha en dialog. Slik det har foregått nå, har det ikke vært noen dialog med Kulturdepartementet i forkant av statsbudsjettet i det hele tatt, sier Thele.

– Kulturdepartementet gikk i seg selv og ble der, sier Thele.

Koronapreget budsjettarbeid

I Kulturmeldingen «Kulturens kraft» som kom i 2018 kommer det frem at nasjonal kulturpolitikk ikke er synonymt med statens aktivitet, men også omfatter tiltak og prioriteringer på fylkeskommunalt nivå. Thele håper Kulturdepartementet følger opp denne tankegangen fremover. Han viser til at at en rekke oppfølgende delmeldinger er blitt utsatt eller satt på vent – blant dem barne- og ungomskulturmeldingen og museumsmeldingen.

Kulturdepartementet gikk i seg selv og ble der

Kulturfeltet har også lenge etterlyst en revidert kulturlov.

Han legger likevel til at han har forståelse for den spesielle situasjonen som har preget årets budsjettarbeid.

– Korona har satt sitt preg på statsbudsjettet og budsjettforhandlingene. Mye vanlig kulturpolitikk er satt på vent, og det tror jeg er helt nødvendig og noe vi bare må akseptere, sier han.

Flere får økt støtte

Alt i alt er han fornøyd med tiltakene regjeringen har iverksatt for den hardt koronarammede kultursektoren i Rogaland.

Fem regionale museer, to teatre og et symfoniorkester får foreslått ekstra koronamidler over statsbudsjettet. Rogaland Teater har fått det høyeste tilskuddet på 5,3 millioner kroner, og Ryfylke Museum har fått det minste beløpet på 75.000 kroner ekstra.

– Det er er nok særdeles kjærkomment for dem, sier Thele.

I tillegg kommer ordinær støtte som ikke er øremerket koronatap: Museet Stavanger er klare til å bygge nytt grafisk museum og har fått foreslått to millioner kroner i økning i driftstilskudd. Det regionale kompetansesenteret for dans, RAS, har fått økt støtte som del av regjeringens nye satsing på dans. Og Stavanger symfoniorkester har fått 300.000 kroner ekstra til en planlagt mangfoldssatsing. Ingen institusjoner har fått forslag om kutt.

– Det er gledelig og positivt, sier Thele.